Privatlivspolitik

I respekt for Brugernes privatliv på vores internetside, anvender vi Privatlivspolitik.

Politik for beskyttelse af Privatlivet

1. Denne Privatlivspolitik angiver reglerne for behandling og beskyttelse af persondata modtaget fra Brugere, når de gør brug af internetsiden tilhørende NuviaLab.com, foretager handlinger på internetadressen www.nuvialab.com (herefter kaldet ”Internetsiden”), som er gjort tilgængelig af NUVIALAB LIMITED, som har registreret hovedsæde på Cypern på adressen: NuviaLab Limited, Kimonos 40, 3095 Limassol, Cypern, registreret i Virksomhedsregisteret, som føres af Ministeriet for Handel, Industri og Turisme under nummer HE 371671.

2. For så vidt angår betydningen indenfor denne Politik for Beskyttelse af Privatlivet skal ”Bruger” betyde en fysisk person, som gør brug af Internetsiden.

3. Brug af Internetsiden er ensbetydende med at Brugeren udtrykker sit samtykke til de betingelser, der er beskrevet i nærværende Politik for Beskyttelse af Privatlivet.

Persondata

1. I overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentet og Rådets (EU) Forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (Forordningen), informerer NUVIALAB LIMITED med hovedsæde på Cypern på adressen: NuviaLab Limited, Kimonos 40, 3095 Limassol, Cypern, registreret i Virksomhedsregisteret, som føres af Ministeriet for Handel, Industri og Turisme under nummer HE 371671 (i Privatlivspolitikken omtalt som ‘NuviaLab’) ved nærværende om, at virksomheden er administrator for persondata afgivet af Brugeren i forbindelse med eller under brugen af Internetsiden. Persondata behandles i overensstemmelse med Forordningen, og i de tilfælde indholdet fordrer dette, med Brugerens samtykke.

2. NuviaLab indsamler kun de data, der er nødvendige for at afslutte et salg og salgsaftale, besvare spørgsmål henvendt til NuviaLab, gennemføre marketing for sine egne servicesider og give information om sine tilbud.

3. Når du afgiver en bestilling, indsamler NuviaLab de data, som brugeren har indtastet i de leverede formularer. Disse data inkluderer:

4.  I de tilfælde dette er krævet af Forordningens bestemmelser, finder Brugerens samtykke til behandling af hans eller hendes persondata sted i elektronisk form, ved at placere et flueben i den relevante boks, når der afgives en bestilling eller foretages anden aktivitet på Internetsiden. Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til behandling af persondata.

5. Afgivelsen af de på Internetsiden angivne data er frivilligt, men når de er markeret som krævet, er de nødvendige for at gennemføre en aftale og levere varen til Brugeren. Hvis Brugeren ikke leverer de krævede persondata, vil det ikke være muligt at registrere Brugeren på Internetsiden eller at indgå en aftale og levere varer til Brugeren.

6. Årsagerne til NuviaLabs behandling af de af brugeren afgivne persondata er behovet for at gennemføre kontrakten, og også, på brugerens anmodning, at gennemføre de nødvendige tiltag før indgåelsen af denne (Artikel 6, paragraf 1, litera ‘b’ i Forordningen). I tilfælde af marketing af egne ydelser og fremsendelse af information om dette fra Nuvialab til den af Brugeren angivne e-mailadresse, er grundene til behandling af Brugerens persondata baseret på implementering af Nuvialabs juridisk berettige interesse (Artikel 6, paragraf 1, litera ‘f’ i Forordningen). Databehandling med henblik på at NuviaLab leverer information om sine produkter skaber mulighed for at give Brugeren information om det aktuelle tilbud. I tilfælde af at der gennemføres en ydelse i form af Nyhedsbrev til Brugeren, er årsagerne til databehandlingen Brugerens samtykke (Artikel 6, paragraf 1, litera ‘b’ i Forordningen), som af Brugeren kan tilbagetrækkes til enhver tid.

7. Brugerens persondata vil blive opbevaret i en form, som tillader identifikation af Brugeren for en periode, som ikke overstiger det tidsrum, der er nødvendigt for at nå det mål, for hvilket persondata er blevet indsamlet og behandlet i overensstemmelse med loven. Persondata vil derfor blive opbevaret i den periode, det er nødvendigt for at gennemføre købet og salgskontrakten. Herefter vil de indsamlede data blive behandlet i en periode, som er nødvendig til løsning af eventuelle stridigheder, fx relateret til krav (denne periode vil inkludere forældelsesperioden for krav i forbindelse med kontrakten i overensstemmelse med relevante lovbestemmelser).

Brugerens Rettigheder og Pligter

1. Brugeren har ret til at se indholdet af persondata, og har ret til at kræve supplerende oplysninger, opdateringer, overførsler, begrænsning i brugen, korrigering af vedkommendes persondata, midlertidig eller permanent suspension af behandling eller fjernelse, hvis de ikke er komplette, forældede, forkerte eller er indsamlet under krænkelse af lovbestemmelser, eller hvis de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, for hvilke de er blevet indsamlet.

2. I tilfælde af behandlingen af Brugerens data med henblik på marketing af NuviaLabs egne produkter, kan Brugeren til enhver tid indlevere en skriftlig og motiveret begæring om at ophøre med behandling af vedkommendes data på grund af vedkommendes specielle situation, eller er modsætte sig behandling af vedkommendes data for dette formål.

3. På basis af Forordningens bestemmelser giver NuviaLab Brugeren mulighed for at slette vedkommendes persondata fra databasen på Brugerens begæring.

4. NuviaLab kan nægte at slette persondata hvis Brugeren har krænket Internetsidens regler eller gældende lov, og tilbageholdelsen af persondata er nødvendig for at opklare omstændighederne ved krænkelsen og fastslå Brugerens ansvar.

5. Såfremt Brugeren placerer persondata fra andre personer på Internetsiden (inklusive for- og efternavn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse), må vedkommende kun foretage dette, såfremt det ikke krænker gældende lov og de pågældende personers personlige rettigheder.

Databeskyttelse

1. For at beskytte Brugerens personlige data mod at blive tilgængelige for ikke autoriserede personer, indsamling af en ikke autoriseret person, behandling i strid med gældende lov, og for at beskytte mod ændringer, tab, beskadigelse eller ødelæggelse, er der taget tekniske og organisatoriske tiltag for at sikre beskyttelsen af de behandlede persondata; disse tiltag er passende i forhold til de trusler og datakategorier, som er dækket af beskyttelsen.

2. I særdeleshed anvender Administrator tekniske midler til at forhindre ikke autoriserede personer fra at erhverve eller modificere data. Yderligere er de af Brugeren leverede data krypteret, når de udfyldes og sendes gennem internetformularer med anvendelse af SSL certifikat.

Ændringer i Politik for beskyttelse af Privatlivet

1. NuviaLab forbeholder sig retten til at foretage ændringer i Politik for beskyttelse af Privatlivet og, på samme tid, sikre, at Brugerens rettigheder som følge af dette dokument ikke vil være begrænset uden Brugerens samtykke. Enhver ændring i Politik for beskyttelse af Privatlivet vil blive offentliggjort på internetsiden: www.nuvialab.com