Dasar Privasi

Untuk menghormati privasi Pengguna laman web kami, kami telah menerapkan Dasar Privasi.

Dasar Perlindungan Privasi

1. Dasar Privasi ini menetapkan peraturan untuk memproses dan melindungi data pribadi yang diperoleh dari Pengguna ketika menggunakan laman web NuviaLab.com, yang beroperasi di alamat Internet www.nuvialab.com, (selanjutnya disebut sebagai 'Laman Web'), disediakan oleh NuviaLab Limited yang diperbadankan di bawah undang-undang Hong Kong dan berpusat di Hong Kong di 3 / F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong.

2. Dalam lingkungan maksud Dasar Perlindungan Privasi, ‘Pengguna’ bermaksud orang fizikal yang menggunakan Laman Web.

3. Menggunakan Laman Web ini sama dengan diberikan persetujuan oleh Pengguna terhadap terma dan syarat yang dijelaskan dalam Dasar Perlindungan Privasi ini.

Data Peribadi

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Parlimen Eropa dan Dewan (EU) 2016/679, 27 April 2016 tentang perlindungan individu terhadap pemrosesan data pribadi ('Peraturan'), NUVIALAB LIMITED dengan tempat berdaftarnya di Hong Kong, di alamat: 3 / F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong disimpan dan didaftarkan di Pendaftaran Syarikat, di bawah nombor 2785312 (dalam Dasar Perlindungan Privasi disebut sebagai 'NuviaLab'), dengan ini memberitahu bahawa ia adalah pentadbir data peribadi yang disediakan oleh Pengguna sehubungan dengan atau semasa menggunakan Laman Web. Data pribadi diproses sesuai dengan Peraturan, dan dalam hal yang diperlukan oleh isinya, dengan persetujuan Pengguna.

2. NuviaLab hanya mengumpul data yang diperlukan untuk membuat kontrak jual beli, menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada NuviaLab, melakukan pemasaran perkhidmatannya sendiri dan memberikan maklumat tentang tawarannya.

3. Semasa membuat pesanan, NuviaLab mengumpul data yang diberikan oleh Pengguna dalam borang yang disediakan. Data itu merangkumi:

4. Dalam perkara yang disyaratkan oleh ketentuan Peraturan, Pengguna menyetujui pemrosesan data peribadinya yang dilakukan dalam bentuk elektronik, dengan mencentang kotak yang sesuai ketika melakukan pemesanan atau melakukan aktiviti lain di LamanWeb. Pengguna boleh menarik balik persetujuannya untuk memproses data peribadi pada bila-bila masa.

5. Memberikan data, yang ditandai di Laman Web sebagai keperluan, adalah sukarela, tetapi diperlukan untuk menyimpulkan kontrak dan menyerahkan barang kepada Pengguna. Sekiranya Pengguna tidak memberikan data peribadi yang diperlukan, adalah mustahil untuk mendaftar di Laman Web atau untuk membuat kontrak dan menyerahkan barang kepada Pengguna.

6. Alasan untuk memproses data pribadi NuviaLab, yang diberikan oleh Pengguna, adalah perlunya melakukan kontrak, dan juga, atas permintaan Pengguna, mengambil tindakan yang diperlukan sebelum penyelesaiannya (Pasal 6, ayat 1, huruf 'b 'Peraturan). Dalam perkara pemasaran perkhidmatannya sendiri dan menghantar maklumat oleh Nuvialab tentang tawarannya ke alamat e-mel yang diberikan oleh Pengguna, alasan untuk memproses data peribadi Pengguna adalah pelaksanaan kepentingan NuviaLab yang dibenarkan secara sah ( Pasal 6, paragraf 1, huruf 'f' Peraturan). Memproses data untuk memberikan maklumat oleh NuviaLab tentang produknya mewujudkan kemungkinan untuk memberi pengguna maklumat tentang tawaran semasa. Dalam perkara layanan Newsletter yang dilakukan untuk Pengguna, alasan untuk memproses data adalah persetujuan Pengguna (Pasal 6, ayat 1, huruf 'b' Peraturan), yang dapat ditarik oleh Pengguna bila-bila sahaja.

7. Data peribadi Pengguna akan disimpan dalam bentuk yang memungkinkan identifikasi Pengguna untuk jangka waktu yang tidak lebih lama daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang mana data peribadi telah dikumpulkan dan diproses sesuai dengan undang-undang. Oleh itu, data peribadi akan disimpan selama tempoh yang diperlukan untuk melaksanakan kontrak jual beli. Selepas waktu ini, data akan diproses untuk jangka masa yang diperlukan untuk menyelesaikan sebarang kemungkinan pertikaian, misalnya, yang berkaitan dengan tuntutan (jangka waktu ini akan mencakup tempoh had untuk tuntutan di bawah kontrak, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku).

Hak dan Kewajian Pengguna

1. Pengguna berhak untuk mengakses kandungan data peribadi dan berhak untuk meminta pelengkap, pengemaskinian, pemindahan, pembatasan pemprosesan, pembetulan data peribadinya, penangguhan sementara atau tetap pemprosesan atau penghapusan mereka jika mereka tidak lengkap, ketinggalan zaman, tidak benar atau telah dikumpulkan sehingga melanggar ketentuan undang-undang, atau tidak lagi diperlukan untuk mencapai tujuan tujuannya dikumpulkan.

2. Dalam perkara pemrosesan data Pengguna untuk tujuan pemasaran layanan dan produk NuviaLab sendiri, Pengguna boleh mengajukan permintaan tertulis dan bermotivasi untuk menghentikan pemrosesan data mereka kerana keadaan khas atau membantah pemprosesan datanya untuk tujuan ini pada bila-bila masa.

3. NuviaLab memberikan kemungkinan kepada Pengguna untuk membatalkan data peribadinya dari pangkalan data atas permintaan Pengguna atau berdasarkan ketentuan Peraturan.

4. NuviaLab mungkin menolak untuk membatalkan data peribadi jika Pengguna telah melanggar peraturan Laman Web atau undang-undang yang berkaitan, dan penyimpanan data peribadi diperlukan untuk menjelaskan keadaan pelanggaran tersebut dan menentukan tanggungjawab Pengguna.

5. Sekiranya Pengguna meletakkan data peribadi orang lain di Laman Web (termasuk nama pertamana dan nama keluarga, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel), dia boleh melakukannya hanya jika mereka tidak melanggar undang-undang yang berkaitan dan hak peribadi orang tersebut.

Perlindungan Data

1. Untuk melindungi data peribadi Pengguna daripada diberikan kepada orang yang tanpa kebenaran, dikumpulkan oleh orang yang tidak ada kebenaran, memproses dengan cara yang melanggar undang-undang yang berkaitan dan terhadap perubahan, kehilangan, kerosakan atau kemusnahan mereka, langkah-langkah teknikal dan organisasi diterapkan untuk memastikan perlindungan data peribadi yang diproses; langkah-langkah yang digunakan sesuai dengan ancaman dan kategori data yang dilindungi oleh perlindungan.

2. Khususnya, Pentadbir menggunakan kaedah teknikal untuk mengelakkan orang yang tidak dibenarkan memperoleh atau mengubah data. Di samping itu, data yang diberikan oleh Pengguna semasa mengisi dan menghantar borang internet dienkripsi dengan penggunaan sijil SSL.

Perubahan pada Dasar Perlindungan Privasi

1. NuviaLab berhak untuk membuat perubahan pada Dasar Perlindungan Privasi dan, pada masa yang sama, memastikan bahawa hak Pengguna yang terhasil dari dokumen ini tidak akan dihadkan tanpa persetujuannya. Sebarang perubahan pada Dasar Perlindungan Privasi akan diterbitkan di laman web: www.nuvialab.com