Adatvédelmi szabályzat

Weboldalaink felhasználóinak személyiségi jogainak tiszteletben tartása érdekében alkalmaztuk az Adatvédelmi szabályzatot.

Adatvédelmi szabályzat

1. A jelen Adatvédelmi szabályzat a Cipruson bejegyzett székhelyű NUVIALAB LIMITED által a www.nuvialab.com internetes címen üzemeltetett NuviaLab.com weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") használata során a Felhasználóktól kapott személyes adatok feldolgozásának és védelmének szabályait határozza meg: NuviaLab Limited, Kimonos 40, 3095 Limassol, Ciprus, a kereskedelmi, ipari és idegenforgalmi miniszter által vezetett cégnyilvántartásba HE 371671 számon bejegyezve.

2. Az Adatvédelmi szabályzat értelmében a "Felhasználó" a Weboldalt használó természetes személyt jelenti.

3. A Weboldal használata egyenlő a Felhasználó beleegyezésének kifejezésével a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt feltételekhez.

Személyes adatok

1. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseivel összhangban a NUVIALAB LIMITED, székhelye Ciprus, címe: NuviaLab Limited, Kimonos 40, 3095 Limassol, Ciprus, a Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi Minisztérium által vezetett cégnyilvántartásba HE 371671 számon bejegyzett (az Adatvédelmi Szabályzatban a továbbiakban: "NuviaLab"), ezúton tájékoztatja, hogy ő a Felhasználó által a Weboldal használatával kapcsolatban vagy annak használata során megadott személyes adatok kezelője. A személyes adatok kezelése a rendeletnek megfelelően, illetve a rendelet tartalma által előírt esetekben a Felhasználó hozzájárulásával történik.

2. A NuviaLab csak azokat az adatokat gyűjti, amelyek szükségesek az adásvételi szerződés megkötéséhez, a NuviaLabhoz intézett kérdések megválaszolásához, saját szolgáltatásainak marketingjéhez és a kínálatáról való tájékoztatáshoz.

3. A megrendelés leadásakor a NuviaLab összegyűjti a Felhasználó által a megadott űrlapokon megadott adatokat. Az adatok közé tartoznak:

4. A rendelet rendelkezései által előírt esetekben a Felhasználó hozzájárulása személyes adatainak felhasználásához elektronikus formában történik, a megfelelő négyzet bejelölésével, amikor megrendelést ad le vagy más tevékenységet végez a Weboldalon. A Felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes adatok felhasználásához adott hozzájárulását.

5. A Weboldalon kötelezőnek megjelölt adatok megadása önkéntes, de szükséges a szerződés megkötéséhez és a Felhasználónak történő áruszállításhoz. Ha a Felhasználó nem adja meg a szükséges személyes adatokat, akkor nem lehetséges a Felhasználó regisztrálása a Weboldalon, illetve a szerződés megkötése és az áruk szállítása a Felhasználónak.

6. A Felhasználó által megadott személyes adatok NuviaLab általi felhasználásának indoka a szerződés teljesítésének szükségessége, valamint a Felhasználó kérésére a szerződés megkötése előtt szükséges intézkedések megtétele (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja). Saját szolgáltatásainak marketingje és a NuviaLab által a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött, a NuviaLab ajánlatáról szóló információk esetében a Felhasználó személyes adatainak feldolgozását a NuviaLab jogilag indokolt érdekének érvényesítése indokolja (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja). A NuviaLab által a termékeiről való tájékoztatás érdekében végzett adatkezelés lehetőséget teremt arra, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon az aktuális ajánlatról. A Felhasználó számára nyújtott hírlevél-szolgáltatás esetében az adatfeldolgozás alapja a Felhasználó hozzájárulása (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja), amelyet a Felhasználó bármikor visszavonhat.

7. A Felhasználó személyes adatait olyan formában tárolják, amely lehetővé teszi a Felhasználó azonosítását, legfeljebb annyi ideig, amennyi a személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának törvényes céljához szükséges. A személyes adatokat tehát az adásvételi szerződés végrehajtásához szükséges ideig tárolják. Ezt követően az adatokat az esetleges jogviták rendezéséhez szükséges ideig kezelik, például a követelésekkel kapcsolatban (ez az időszak magában foglalja a szerződés szerinti követelések elévülési idejét, a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban).

A felhasználók jogai és kötelezettségei

1. A Felhasználónak joga van a személyes adatok tartalmához való hozzáféréshez, és joga van kérni személyes adatainak kiegészítését, frissítését, továbbítását, kezelésének korlátozását, helyesbítését, kezelésük ideiglenes vagy végleges felfüggesztését vagy eltávolítását, ha azok hiányosak, elavultak, valótlanok, vagy azokat a törvényi rendelkezések megsértésével gyűjtötték, vagy már nem szükségesek a cél eléréséhez, amelyhez azokat gyűjtötték.

2. A Felhasználó adatainak a szolgáltatás és a NuviaLab saját termékeinek marketing célú feldolgozása esetén a Felhasználó bármikor írásban és indoklással ellátott kérelmet nyújthat be arra vonatkozóan, hogy különleges helyzetére tekintettel megszüntesse adatai feldolgozását, vagy tiltakozhat adatai ilyen célú feldolgozása ellen.

3. A NuviaLab lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy személyes adatait a Felhasználó kérésére vagy a rendelet rendelkezései alapján törölje az adatbázisból.

4. A NuviaLab megtagadhatja a személyes adatok törlését, ha a Felhasználó megsértette a Weboldal szabályait vagy a vonatkozó jogszabályokat, és a személyes adatok megőrzése szükséges a jogsértés körülményeinek tisztázásához és a Felhasználó felelősségének megállapításához.

5. Ha a Felhasználó más személyek személyes adatait (beleértve a vezeték- és keresztnevüket, címüket, telefonszámukat vagy e-mail címüket) helyezi el a Weboldalon, ezt csak akkor teheti meg, ha nem sérti a vonatkozó jogszabályokat és az ilyen személyek személyiségi jogait.

Adatvédelem

1. A Felhasználó személyes adatainak jogosulatlan személyek számára történő hozzáférhetővé tétele, jogosulatlan személy általi gyűjtése, a vonatkozó jogszabályok megsértésével történő feldolgozása, valamint megváltoztatása, elvesztése, károsodása vagy megsemmisítése elleni védelme érdekében technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk a feldolgozott személyes adatok védelmének biztosítása érdekében; az alkalmazott intézkedések megfelelnek a védelem által érintett veszélyeknek és adatkategóriáknak.

2. A tisztviselő technikai eszközökkel megakadályozza, hogy illetéktelen személyek adatokat szerezzenek meg vagy módosítsanak. Ezenkívül a Felhasználó által az internetes űrlapok kitöltése és elküldése során megadott adatokat SSL-tanúsítványok használatával titkosítják.

Az adatvédelmi politika változásai

1. A NuviaLab fenntartja a jogot az Adatvédelmi szabályzat módosítására, ugyanakkor biztosítja, hogy a Felhasználó e dokumentumból eredő jogai nem korlátozódnak a Felhasználó hozzájárulása nélkül. Az Adatvédelmi szabályzat bármely módosítását közzétesszük a weboldalon: www.nuvialab.com