Privacybeleid

Om de privacy van de Gebruikers van onze websites te respecteren, hebben we het Privacybeleid toegepast.

Beleid Inzake Privacybescherming

1. Dit Privacybeleid bevat de regels voor de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens die zijn verkregen van Gebruikers bij het gebruik van de website NuviaLab.com, actief op het internetadres www.nuvialab.com (hierna de 'website' genoemd), beschikbaar gesteld door NUVIALAB LIMITED met statutaire zetel op Cyprus, op het adres: NuviaLab Limited, Kimonos 40, 3095 Limassol, Cyprus, ingeschreven in het Register van Bedrijven, bijgehouden door de Minister van Handel, Industrie en Toerisme, onder nummer HE 371671

2. In de zin van het Privacybeleid betekent ‘Gebruiker’ een fysieke persoon die de website gebruikt.

3. Het gebruik van de website komt neer op het geven van toestemming van de gebruiker voor de voorwaarden die worden beschreven in dit Privacybeleid.

Persoonlijke gegevens

1. In overeenstemming met de bepalingen van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de 'Verordening'), NUVIALAB LIMITED met statutaire zetel op Cyprus, op het adres: NuviaLab Limited, Kimonos 40, 3095 Limassol, Cyprus, ingeschreven in het register van bedrijven, bijgehouden door de minister van Handel, Industrie en Toerisme, onder nummer HE 371671 (in het privacybeleid aangeduid als 'NuviaLab'), informeert hierbij dat het de beheerder is van persoonlijke gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt in verband met of tijdens het gebruik van de Website. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de verordening, en in gevallen vereist door de inhoud ervan, met toestemming van de Gebruiker.

2. NuviaLab verzamelt alleen de gegevens die nodig zijn om een verkoop- en koopcontract te sluiten, de aan NuviaLab gestelde vragen te beantwoorden, de marketing van de eigen diensten van NuviaLab uit te voeren en informatie te verstrekken over het aanbod.

3. Bij het plaatsen van een bestelling verzamelt NuviaLab gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt in de verstrekte formulieren. De gegevens omvatten:

4. In gevallen vereist door de bepalingen van de Verordening, stemmen de Gebruikers in met de verwerking van hun persoonlijke gegevens in elektronische vorm, door het juiste vakje aan te vinken bij het plaatsen van een bestelling of het uitvoeren van andere activiteiten op de Website. De Gebruiker kan zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment intrekken.

5. Het verstrekken van gegevens, gemarkeerd op de Website zoals vereist, is vrijwillig, maar noodzakelijk om een contract te sluiten en goederen aan de Gebruiker te leveren. Als de Gebruiker de vereiste persoonlijke gegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk om de Gebruiker op de website te registreren of een contract af te sluiten en goederen aan de Gebruiker te leveren.

6. De gronden voor de verwerking van persoonsgegevens door NuviaLab, opgegeven door de Gebruiker, is de noodzaak om het contract uit te voeren, en ook, op verzoek van de Gebruikers, de nodige maatregelen te nemen voordat het wordt afgesloten (artikel 6, paragraaf 1, letter 'b 'van de Verordening). In het geval van marketing van zijn eigen diensten en het verzenden van informatie door Nuvialab over zijn aanbod naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres, is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker de uitvoering van het wettelijk gerechtvaardigde belang van NuviaLab ( artikel 6, paragraaf 1, letter 'f' van de verordening). Door gegevens te verwerken om door NuviaLab informatie te verstrekken over haar producten, ontstaat de mogelijkheid om de Gebruiker informatie te verstrekken over het actuele aanbod. In het geval dat de nieuwsbriefdienst wordt uitgevoerd voor de Gebruiker, is de grondslag voor gegevensverwerking de toestemming van de gebruiker (artikel 6, paragraaf 1, letter ‘b’ van de verordening), die op elk moment door de Gebruiker kan worden ingetrokken.

7. De persoonlijke gegevens van de Gebruikers worden bewaard in een vorm die de identificatie van de Gebruiker mogelijk maakt gedurende een periode die niet langer is dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wet. Persoonsgegevens worden daarom bewaard gedurende de periode die nodig is om het koop- en verkoopcontract uit te voeren. Daarna worden de gegevens verwerkt gedurende de periode die nodig is om eventuele geschillen op te lossen, bijv. met betrekking tot claims (deze periode omvat de verjaringstermijn voor claims onder het contract, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de wet).

De Gebruikersrechten en Verplichtingen

1. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot de inhoud van de persoonlijke gegevens en het recht om te verzoeken om aanvulling, actualisering, overdracht, beperking van de verwerking, rectificatie van zijn of haar persoonlijke gegevens, tijdelijke of permanente schorsing van de verwerking of verwijdering ervan als ze onvolledig zijn, zijn verouderd, niet waar zijn of zijn verzameld in strijd met bepalingen van de wet, of niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

2. In het geval van de verwerking van de gegevens van de Gebruikers met het oog op het vermarkten van de dienst en de eigen producten van NuviaLab, kan de Gebruiker te allen tijde een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen om de verwerking van zijn of haar gegevens te beëindigen vanwege zijn of haar bijzondere situatie of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar gegevens voor dit doel.

3. NuviaLab biedt de Gebruiker de mogelijkheid om op verzoek van de Gebruiker of op basis van de bepalingen van de Verordening zijn of haar persoonsgegevens uit de database te verwijderen.

4. NuviaLab kan weigeren persoonlijke gegevens te verwijderen als de Gebruiker de regels van de website of de toepasselijke wetgeving heeft overtreden, en het bewaren van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om de omstandigheden van de overtreding te verduidelijken en de aansprakelijkheid van de Gebruiker te bepalen.

5. Als de Gebruiker persoonlijke gegevens van andere personen op de Website plaatst (inclusief hun voor- en achternaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), mag hij of zij dat alleen doen als ze de toepasselijke wet niet schenden en persoonlijke rechten van dergelijke personen niet schenden.

Gegevensbescherming

1. Om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te beschermen tegen beschikbaarstelling aan onbevoegde personen, verzameling door onbevoegden, verwerking in strijd met toepasselijke wetgeving en tegen wijziging, verlies, beschadiging of vernietiging ervan, worden technische en organisatorische maatregelen genomen om zorgen voor de bescherming van de persoonsgegevens die worden verwerkt; de toegepaste maatregelen zijn afgestemd op de bedreigingen en categorieën gegevens die onder bescherming vallen.

2. De Beheerder gebruikt met name technische middelen om te voorkomen dat onbevoegden gegevens verwerven of wijzigen. Bovendien worden de gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het invullen en verzenden van internetformulieren gecodeerd met behulp van SSL-certificaten.

Wijzigingen in het Privacybeleid

1. NuviaLab behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid en zorgt er tegelijkertijd voor dat de rechten van de Gebruiker die uit dit document voortvloeien niet worden beperkt zonder zijn of haar toestemming. Alle wijzigingen in het Privacybeleid zullen op de website worden gepubliceerd: www.nuvialab.com