NuviaLab App
NuviaLab App
by NuviaLab Limited
Dünya çapında Teslimat
%100 Güvenli Ödeme
Premium Malzemeler
Avrupa'da üretilmiştir
Haftalık Anlaşma: 50% İndirim Revamin Acne Cream

Gizlilik Politikası

İnternet sitelerimizin Kullanıcılarının gizliliğini sağlamak adına bu Gizlilik İlkesini uygulamaya koyduk.

Gizlilik Koruma İlkesi

1. Bu Gizlilik Politikası, kullanıma sunulan www.nuvialab.com (bundan böyle 'Web Sitesi' olarak anılacaktır) İnternet adresinde faaliyet gösteren NuviaLab.com web sitesini kullanırken Kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin kuralları belirler. Asya'da Hong Kong yasalarına göre kurulmuş ve merkezi Hong Kong'da 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong adresinde bulunan NuviaLab Limited şirketi tarafından yapılmıştır.

2. Gizlilik Koruma İlkesi kapsamında ‘Kullanıcı’ bu İnternet Sitesini kullanan gerçek kişi olarak tanımlanmaktadır.

3. Kullanıcı, bu İnternet Sitesini kullanarak bu Gizlilik Koruma İlkesi içinde tanımlanan hüküm ve koşullara açıkça rıza göstermektedir.

Kişisel Veriler

1. Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak bireylerin korunmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarih ve 2016/679 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (AB) Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca, NUVIALAB LIMITED in Asia Kayıtlı merkezi Hong Kong'da, 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong adresinde, Şirketler Sicilinde 2785312 numara  (Gizlilik Koruma Politikasında 'NuviaLab' olarak anılır), İşbu belge ile, Kullanıcı tarafından Web Sitesi ile bağlantılı olarak veya Web Sitesinin kullanımı sırasında sağlanan kişisel verilerin yöneticisi olduğunu bildirir. Kişisel veriler, Yönetmelik'e uygun olarak ve içeriğinin gerektirdiği durumlarda Kullanıcı'nın rızası ile işlenir.

2. NuviaLab, kişisel verileri yalnızca satış sözleşmesi içeriğinde, NuviaLab’e yöneltilen soruşturmalarda ve de kendi hizmetleri ile ilgili yürütülen piyasa çalışmalarında toplayabilir.

3. NuviaLab, sipariş oluşturulurken Kullanıcı tarafından form üzerinde doldurulan bilgileri toplar. Bu bilgilerin kapsamı şu şekildedir:

4. Tüzük hükümlerinin gerektirdiği durumlarda Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesine dair rızası olduğunu gösterir belge elektronik form şeklinde olabilir. Kullanıcı sipariş verirken ya da İnternet Sitesinde başka bir eylemde bulunurken bahsi geçen elektronik formu okuduğuna dair uygun kutucuğu işaretleyerek rıza beyanında bulunabilir. Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak gösterdiği rızadan her zaman vazgeçme hakkına sahiptir.

5. İnternet Sitesi içerisinde istenen yerlerde kişisel verileri paylaşmak ihtiyaridir fakat sözleşmenin tamamlanması veya ürünlerin Kullanıcıya gönderilmesi durumunda zorunluluk arz etmektedir. Kullanıcı, gerekli kişisel verileri sağlamazsa Kullanıcının İnternet Sitesine kaydının yapılması, yapılacak sözleşmenin tamamlanması veya ürünlerin Kullanıcıya gönderilmesi mümkün değildir.

6. Kullanıcı tarafından NuviaLab İnternet Sitesine verilen kişisel verilerin kullanımının esas amacı, sözleşmelerin ifa edilmesi ve ayrıca Kullanıcıların talebi üzerine sözleşmenin ifasından önce gerekli işlemlerin yapılmasıdır. (Tüzüğün 6. maddesinin 1.fıkrasının ‘b’ bendi). Nuvialab’in kendi hizmetlerinin pazarlanması ve Kullanıcı tarafından sağlanan e-posta adresine pazarlama bildirimleri göndermesi durumunda, Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinin esas amacı, NuviaLab'ın yasal olarak haklı menfaatinin uygulanmasıdır. (Tüzüğün 6. maddesinin 1. fıkrasının ‘f’ bendi). NuviaLab tarafından ürünler hakkında bilgi almak için verilerin işlenmesi Kullanıcıya mevcut teklif ile ilgili bilgi verme imkanı sağlar. Bülten hizmetinin Kullanıcı adına gerçekleştirildiği durumda verilerin işlenme gerekçesi Kullanıcının vermiş olduğu rızadır (Tüzüğün 6. maddesinin 1. fıkrasının ‘b’ bendi) ve Kullanıcı istediği takdirde her zaman rızasını geri çekebilir.

7. Kullanıcılara ait kişisel veriler, kanuna uygun olarak toplanma ve işlenme amacına ulaşmak için gereken süre zarfında Kullanıcının kimliğinin tespit edilmesine imkan verecek şekilde saklanacaktır. Bu nedenle kişisel veriler, alım satım sözleşmesinin uygulanması için gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Bir süre sonra bu veriler, alacaklarla ilgili yaşanabilecek sorunlar gibi olası anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için gerekli olan süre zarfında işlenebilecektir. (Bu süre, ilgili kanun hükümlerine göre, sözleşme kapsamındaki talepler için zamanaşımı süresini kapsayacaktır.)

Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

1. Kullanıcı, kişisel verilerin içeriğine erişme, ekleme yapma, güncelleme, verileri aktarma, işlenmesini sınırlama, düzeltme, işlenmesini geçici veya kalıcı olarak askıya alma, veriler eski, eksik, gerçek dışı olduğu veya kanun hükümlerini ihlal eder şekilde toplandıysa ya da toplanma amacına artık gerek kalmadıysa verileri tamamen silme veya kaldırma hakkına sahiptir.

2. Kullanıcının verileri pazarlama hizmeti veya NuviaLab’in kendi ürünlerine yönelik bir amaçla işlendiği durumlarda Kullanıcı, özel durumu sebebiyle verilerinin işlenmesini durdurmak ya da böyle bir amaçla işlenmesine itiraz etmek için gerekçeli yazılı talebini istediği zaman gönderebilir.

3. NuviaLab, Tüzükte geçen hükümler gereğince veya Kullanıcı talebi üzerine Kullanıcıya kişisel verilerini veritabanından silme imkanı vermektedir.

4. Kullanıcının İnternet Sitesinin kurallarını veya uygulanabilir kanunları ihlal ettiği ya da ihlal durumunu açıklığa kavuşturup Kullanıcının yükümlülüğünün belirlenmesinin gerektiği durumlarda NuviaLab kişisel verileri silmeyi reddedebilir.

5. Kullanıcı, İnternet Sitesine başka kişilerin kişisel verilerini verirse (ad, soyad, adres, telefon numarası veya e-mail adresi) bunu yalnızca ilgili mevzuatı ve de o kişilerin kişisel haklarını ihlal etmeyecek şekilde yapabilir.

Verilerin Korunması

1. Kullanıcı'nın kişisel verilerinin yetkisi olmayan kişilerin eline geçmesine, yetkisiz kişilerce toplanmasına, yürürlükteki yasalara aykırı olarak işlenmesine ve bunların değiştirilmesine, kaybolmasına, zarar görmesine veya yok olmasına karşı korumak için teknik ve organizasyonel tedbirler uygulanır. Bu kapsamda uygulanan tedbirler koruma kapsamındaki tehditlere ve veri kategorilerine uygundur.

2. Yönetici, yetkisiz kişilerin verileri ele geçirmesini veya değiştirmesini engellemek için hususi olarak teknik araçları kullanır. Bununla beraber Kullanıcı tarafından form doldururken ya da İnternet formları gönderilirken sağlanan veriler SSL sertifikaları aracılığıyla şifrelenir.

Gizlilik Koruma İlkesindeki Değişiklikler

1. NuviaLab, Gizlilik Koruma İlkesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve aynı zamanda Kullanıcının bu belge sebebiyle doğan haklarının rızası olmadan kısıtlandırılmamasını sağlar. Gizlilik Koruma İlkesinde yapılan değişiklikler bu internet sitesinde yayınlanacaktır: www.nuvialab.com