Integritetspolicy

För att respektera integriteten för användare av våra webbplatser har vi tillämpat sekretesspolicyn.

Sekretesspolicy

1. Denna sekretesspolicy anger reglerna för behandling och skydd av personuppgifter som erhålls från användare när de använder webbplatsen NuviaLab.com, som fungerar på internetadressen www.nuvialab.com, (nedan kallad "webbplatsen"), tillgängliggjord av NuviaLab Limited är ett företag som har bildats i Asien i enlighet med Hongkongs lagstiftning och som har sitt säte i Hongkong på adressen 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong.

2. I den mening som avses i sekretesspolicy innebär "Användare" en fysisk person som använder webbplatsen.

3. Att använda webbplatsen är lika med att uttrycka samtycke från användaren till de villkor som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Personlig information

1. I enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter ("förordningen"), NUVIALAB LIMITED i Asien med säte i Hongkong, på adressen: 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong och registrerad i företagsregistret under nummer 2785312 (i sekretesspolicy) kallas 'NuviaLab'), informerar härmed att det är administratören för personuppgifter som tillhandahålls av användaren i samband med eller under användning av webbplatsen. Personuppgifter behandlas i enlighet med förordningen, och i de fall som krävs av dess innehåll, med samtycke från användaren.

2. NuviaLab samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för att ingå ett köp- och köpeavtal, svara på de frågor som riktas till NuviaLab, marknadsföra sina egna tjänster och ge information om sitt erbjudande.

3. När du gör en beställning samlar NuviaLab in uppgifter som tillhandahålls av användaren i de angivna blanketterna. Uppgifterna inkluderar:

4. I de fall som krävs enligt bestämmelserna i förordningen godkänner användarna att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter sker i elektronisk form, genom att markera lämplig ruta vid beställning eller annan aktivitet på webbplatsen. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

5. Att tillhandahålla data, markerade på webbplatsen som krävs, är frivilligt, men nödvändigt för att ingå ett kontrakt och leverera varor till användaren. Om användaren inte tillhandahåller de nödvändiga personuppgifterna kommer det inte att vara möjligt att registrera användaren på webbplatsen eller ingå ett kontrakt och leverera varor till användaren.

6. Grunderna för behandling av personuppgifter NuviaLab, som anges av användaren, är behovet av att genomföra avtalet och på användarens begäran vidta nödvändiga åtgärder innan det ingås (artikel 6, punkt 1, bokstav b 'i förordningen). När det gäller marknadsföring av sina egna tjänster och sändning av information från Nuvialab om sitt erbjudande till e-postadressen som användaren tillhandahåller, är grunderna för behandling av användarens personuppgifter genomförandet av det juridiskt motiverade intresset för NuviaLab ( Artikel 6, punkt 1, bokstav f i förordningen). Att behandla data för att tillhandahålla information från NuviaLab om sina produkter skapar en möjlighet att ge användaren information om det aktuella erbjudandet. Om nyhetsbrevstjänsten utförs för användaren är skälen för databehandling användarens samtycke (artikel 6, punkt 1, bokstav b i förordningen), som kan återkallas av användaren när som helst.

7. Användarnas personuppgifter kommer att förvaras i en form som gör det möjligt att identifiera användaren under en period som inte är längre än nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket personuppgifter har samlats in och behandlats i enlighet med lagen. Personuppgifter kommer därför att sparas under den tid som krävs för att genomföra köp- och försäljningsavtalet. Efter denna tid kommer uppgifterna att behandlas under den tid som krävs för att lösa eventuella tvister, t.ex. relaterade till fordringar (denna period kommer att omfatta preskriptionstiden för fordringar enligt kontraktet, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i lagen).

Användarnas Rättigheter och Skyldigheter

1. Användaren har rätt att få tillgång till innehållet i personuppgifter och rätten att begära komplettering, uppdatering, överföring, begränsning av behandlingen, rättelse av hans eller hennes personuppgifter, tillfällig eller permanent avstängning av behandlingen eller borttagning av dem om de ofullständiga, inaktuella, osanna eller har samlats in i strid med lagbestämmelserna eller inte längre är nödvändiga för att uppnå det syfte som de har samlats in för.

2. Vid behandling av användaruppgifter för marknadsföring av tjänsten och NuviaLabs egna produkter kan användaren när som helst lämna in en skriftlig och motiverad begäran om att upphöra med behandlingen av hans eller hennes uppgifter på grund av hans eller hennes speciell situation eller att invända mot behandlingen av hans eller hennes uppgifter för detta ändamål.

3. NuviaLab ger användaren möjlighet att radera sina personuppgifter från databasen på begäran av användaren eller på grundval av bestämmelserna i förordningen.

4. NuviaLab kan vägra att radera personuppgifter om användaren har brutit mot webbplatsens regler eller tillämplig lag, och lagring av personuppgifter är nödvändigt för att klargöra omständigheterna vid överträdelsen och bestämma användarens ansvar.

5. Om användaren placerar personuppgifter om andra personer på webbplatsen (inklusive deras för- och efternamn, adress, telefonnummer eller e-postadress) kan han eller hon göra det endast om de inte bryter mot tillämplig lag och sådana personers rättigheter.

Dataskydd

1. För att skydda användarens personuppgifter mot att göra dem tillgängliga för obehöriga, insamling av en obehörig person, behandling i strid med gällande lagar och mot deras ändring, förlust, skada eller förstörelse, tillämpas tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skydd av de personuppgifter som behandlas; de åtgärder som används är lämpliga för hot och kategorier av uppgifter som omfattas av skydd.

2. I synnerhet använder administratören tekniska medel för att förhindra att obehöriga tar emot eller ändrar data. Dessutom krypteras data som användaren tillhandahåller när du fyller i och skickar internetformulär med användning av SSL -certifikat.

Ändringar av Sekretesspolicy

1. NuviaLab förbehåller sig rätten att göra ändringar i sekretesspolicyn och säkerställer samtidigt att användarens rättigheter som följer av detta dokument inte begränsas utan hans eller hennes medgivande. Eventuella ändringar av sekretesspolicyn kommer att publiceras på webbplatsen: www.nuvialab.com